۴ مطلب در ژانویه ۲۰۲۳ ثبت شده است

شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی | غفوری

شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی | غفوری

کتاب شرح آزمونی جزا نوشته احمد غفوری با چینش ماده به ماده قانون مجازات اسلامی به ارائه نکات مورد نیاز آزمون های حقوقی (وکالت، قضاوت، سردفتری) ذیل هر ماده می پردازد.

نگارنده در شرح خود به ذکر دیدگاه مورد توجه طراحان آزمون ذیل مواد با پرهیز از ارائه نظرات متعدد جهت سهولت در فراگیری نکات آزمونی تلاش داشته است.

در کتاب شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی علاوه بر مواد قانونی به ارائه آرای وحدت رویه، نظرات حقوقدانان و قوانین خاص مرتبط در ذیل آن در بر گرفته شده است.

در کتاب جزا احمد غفوری مثال‌های متعدد و جدول در موارد مورد نیاز ارائه شده است. احمد غفوری در کتاب حاضر مواد مرتبط قانون را به صورت یکجا نگاشته است.

قانون تعزیرات و تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در کتاب شرح قانون مجازات اسلامی به تفصیل توضیح داده شده است. علاوه بر موارد فوق، کتاب شرح آزمون جزا خلاصه مکاتب کیفری و 200 ماده قوانین خاص مورد نیاز آزمون حقوقی و وکالت ارائه می‌دهد.

بیشتر بخوانید
معرفی کتاب شرح حقوق جزا احمد غفوری

ویژگی های کتاب شرح آزمونی جزا غفوری
کتاب جزا غفوری با رویکرد صرفا آزمونی برای داوطلبان آزمون های مختلف حقوقی به خصوص داوطلبانی که توانایی یا زمان لازم برای خواندن منابع سنگین و جداسازی مطالب مختص آزمونها را ندارند.
چینش ماده به ماده در عین توجه به ارتباط مواد چون بعضا مواد مرتبط با هم در نقاط مختلفی از قانون قرار گرفته است مانند مسولیت کیفری اشخاص حقوقی که در مواد 20 تا 22 قانون مجازات اسلامی و ماده 748 قانون تعزیرات مصوب 1375 آمده است.
پرهیز از ارائه نظرات متعدد و ذکر دیدگاه موردنظر طراحان آزمونهای حقوقی با توجه به رویکرد صرفا آزمونی کتاب حاضر بدین جهت که فقط نظر طراح سوال در تصحیح پاسخنامه آزمون های حقوقی ملاک است.
پرهیز از ارائه نظرات صرفا علمی و غیرآزمونی مانند مقایسه قانون جدید با قانون قدیم یا مقایسه قانون ایران با قانون دیگر کشورها  به جهت اینکه هدف از تدوین این اثر ارائه ی مطالب و نکاتی است که صرفا  کاربرد و ارزش آزمونی داشته باشد .
استفاده از جدول در موارد مورد نیاز برای دسته بندی بهتر مطالب و ارائه مثال به منظور تفهیم بهتر مطالب و درک نکات.
تدوین کتاب بر اساس منابع حقوق جزا به نحوی که با مطالعه این کتاب مراجعه به منابع اصلی لازم نیست.
بیان نکات و مطالب مهم در متن و پاورقی کتاب به گونه ای مطالب پاورقی کتاب هم دارای ارزش یکسان با مطالب بیان شده در متن کتاب است.
خلاصه مکاتب کیفری و ارائه آرای وحدت رویه و قوانین خاص مرتبط ذیل هر ماده.
فهرست کتاب عناوین کتاب شرح آزمونی جزا غفوری
کتاب اول- کلیات شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی
بخش اول- مواد عمومی
فصل اول- تعاریف

فصل دوم- قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان

فصل سوم- قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان

فصل چهارم- قانونی بودن جرائم، مجازات‌ها و دادرسی کیفری

بخش دوم- مجازات‌ها
فصل اول- مجازات‌های اصلی

فصل دوم- مجازات‌های تکمیلی و تبعی

فصل سوم- نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها

فصل چهارم- تخقیق مجازات و معافیت از آن

فصل پنجم- تعویص صدور حکم

فصل ششم- تعلیق اجرای مجازات

فصل هفتم- نظام نیکه آزادی

فصل هشتم- نظام آزادی مشروط

فصل نهم- مجازات‌های جایگزین حبس

فصل دهم- مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان

فصل یازدهم- سقوط مجازات

بخش سوم- جرایم
فصل اول- شروع به جرم

فصل دوم- شرکت در جرم

فصل سوم- معاونت در جرم

فصل چهارم- سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته

فصل پنجم- تعدد جرم

فصل ششم- تکرار جرم

بخش چهارم- شرایط و موانع مسئولیت کیفری
فصل اول- شرایط مسئولیت کیفری

فصل دوم- موانع مسئولیت کیفری

بخش پنجم- ادله اثبات در امور کیفری
فصل اول- مواد عمومی

فصل دوم- اقرار

فصل سوم- شهادت

فصل چهارم- سوگند

فصل پنجم- علم قاضی

بخش ششم- مسائل متفرقه

کتاب دوم- حدود
بخش اول- مواد عمومی
بخش دوم- جرایم موجب حد
فصل اول- زنا

فصل دوم- لواط تفخیذ و مساحقه

فصل سوم- قوادی

فصل چهارم- قذف

فصل پنجم- سبّ نبی

فصل ششم- مصرف مسکر

فصل هفتم- سرقت

فصل هشتم- محاربه

فصل نهم- بغی و افساد فی الارض

کتاب سوم- قصاص
بخش اول- مواد عمومی
فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات

فصل دوم-تداخل جنایات

فصل سوم- شرایط عمومی قصاص

فصل چهارم- راه‌های اثبات جنایت

فصل پنجم-صاحب حق قصاص

فصل ششم-شرکت در جنایت

فصل هفتم- اکراه در جنایت

بخش دوم- قصاص نفس
جنایت بر اعضا و منافع

بخش سوم- قصاص عضو
فصل اول- موجب قصاص عضو

فصل دوم- شرایط قصاص عضو

بخش چهارم- اجرای قصاص
فصل اول- مواد عمومی

فصل دوم- اجرای قصاص نفس

فصل سوم- اجرای قصاص عضو

کتاب چهارم- دیات
بخش اول- مواد عمومی
فصل اول-تعریف دیه و موارد آن

فصل دوم- ضمان دیه

فصل سوم- راه‌های اثبات دیه

فصل چهارم- مسئول پرداخت دیه

فصل پنجم- مهلت پرداخت دیه

فصل ششم- موجبات ضمان

فصل هفتم-تداخل و تعدد دیات

بخش دوم- مقادیر دیه
فصل اول- دیه نفس

فصل دوم- قواعد عمومی دیه اعضا

فصل سوم- دیه مقدر اعضا

فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع

فصل پنجم- دیه مقدرر منافع

فصل ششم- دیه جراحات

فصل هفتم- دیه جنین

فصل هشتم- دیه جنایت بر میت

کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375
فصل اول- جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

فصل دوم-اهانت به مقدسات مذهبی و سو قصد به مقامات داخلی

فصل سوم- سو قصد به مقامات سیاسی خارجی

فصل چهارم- تهیه و ترویج که قلب

فصل پنجم-جعل و تزویر

فصل ششم- محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی

فصل هفتم- فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین

فصل هشتم- غصب عناوین و مشاغل

فصل نهم- تخریب اموال تاریخی، فرهنگی

فصل دهم- تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی

فصل یازدهم-ارتشاء و ربا و کلاهبرداری

فصل دوازدهم- امتناع از انجام وظایف قانونی

فصل سیزدهم- تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت

فصل چهاردهم-تمرد نسبت به مأمورین دولت

فصل پانزدهم- هتک حرمت اشخاص

فصل شانزدهم-اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم

فصل هفدهم- جرایم علیه اشخاص و اطفال

فصل هجدهم-جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

فصل نوزدهم- جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی

فصل بیستم- قسم و شهادت دروغ و افشای سر

فصل بیست و یکم- سرقت و ربودن مال غیر

فصل بیست و دوم- تهدید و اکراه

فصل بیست و سوم- ورشکستگی

فصل بیست و چهارم- خیانت در امانت

فصل بیست و پنجم- احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات

فصل بیست و ششم- هتک حرمت منازل و املاک غیر

فصل بیست و هفتم- افترا و توهین و هتک حرمت

فصل بیست و هشتم- تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی

فصل بیست و نهم- جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

قانون جرایم رایانه ای
بخش اول- جرایم و مجازات‌ها
فصل اول- جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

فصل دوم- جرایم علیه صحبت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

فصل سوم- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

فصل چهارم- جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

فصل پنجم- هتک حیثیت و نشر اکاذیب

فصل ششم- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

فصل هفتم- سایر جرایم

فصل هشتم- تشدید مجازات‌ها

بخش دوم- آیین دادرسی
بخس سوم- سایر مقررات
جرایم علیه تمامیت معنوی

توهین

سبّ نبی

افترا

قذف

افترای عملی

نشر اکاذیب

جرایم علیه اموال

کلاهبرداری

صور خاص کلاهبرداری

1.انتقال مال غیر

2.معامله معرض

3.سوء استفاده از ضعف نفس شخصی

4.تدلیس در معاملات دولتی

خیانت در امانت

صور خاص خیانت در امانت

1.سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء

2.اختلاس تصرف غیرقانونی

سرقت حدی

سرقت تعزیری

صدور چک پرداخت نشدنی

رشا و ارتشا

تشکیل یا رهبری شبکه برای جرایم ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری

تحصیل مال نامشروع

۰ ۰ ۰ دیدگاه

خرید کد کانفیگ v2rayng یکماهه 28 هزار تومن

لینک خرید کد کانفیگ v2rayng یکماهه و سه ماهه : 

لینک دانلود: روی کلمه اینجا کلیک کنید 

.

. . . . سه ماهه با حجم نامحدود: https://wallet.ezpay.ir/pid/arelhbs8ro

 

.

.

.

 

 

 

Site overview

لیست پروکسی تلگرام mtproto 1401
5,768 clicks · Avg. position: 1
trophy
Top 5 results
2
پروکسی فعال امروز
2,184 clicks · Avg. position: 9.1
3
لیست پروکسی تلگرام mtproto
1,747 clicks · Avg. position: 4
trophy
Top 5 results
4
کد کانفیگ v2rayng
826 clicks · Avg. position: 9.8
5
لیست پروکسی تلگرام امروز
676 clicks · Avg. position: 5.8

۰ ۰ ۰ دیدگاه

دانلود کتاب حقوق ثبت محسن رفعتی 1402

 فایل موبایل سینا « Mobi7 »

کتاب سوالات تستی چهارگزینه ای حقوق ثبت از محسن رفعتی

411 بازدید | 11 دانلود

کتاب سوالات تستی چهارگزینه ای حقوق ثبت از محسن رفعتی

کتاب سوالات تستی چهارگزینه ای حقوق ثبت از محسن رفعتی

مولف : محسن رفعتی ناشر : چتر دانش نوبت انتشار : هفتم سال انتشار : 1400 سبک : تست شیوه بیان مطالب : موضوعی قطع : رقعی شابک : 9786004100397 تعداد صفحه : 258 جلد : سلفون وزن : تالیفی پرسش های چهار گزینه ای : تشریحی

توضیحات محصول

 

بدون تردید، یکی از مواردی که به آمادگی جهت شرکت در آزمون‌های حقوقی کمک بسیاری می‌نماید، استفاده از کتاب‌های مجموعه پرسش‌های چهار گزینه‌ای است. از این رو، نشر چتر دانش با مدنظر قراردادن این نیاز مبرم، سری کتاب‌های 500 پرسش چهار گزینه‌ای برگزیده را توسط گروه علمی و اساتید مجرب خود تدوین نموده است. این سری کتاب‌ها با گزینش تست‌های مهم سنوات قبل آزمون‌های حقوقی و نیز درجه‌بندی آن‌ها حسب اهمیت‌شان، مجموعه‌ای جمع‌بندی شده و کارآمد را در دسترس داوطلبان قرارداده است. همچنین از شاخصه‌های بارز این مجموعه کتاب‌ها، پاسخ‌ تشریحی به هر یک از سوالات می‌باشد، که علاوه بر مرتفع نمودن اشکالات احتمالی، موجب تثبیت مطالب در ذهن داوطلب می‌گردد. نگارنده‌ در کتاب 500 پرسش‌ چهار گزینه‌ای برگزیده حقوق ثبت نیز نظر به طرح سوالات چهارگزینه ای تألیفی اهتمام ورزیده‌ است.

از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- گزیده‌ی بهترین پرسش‌های چهار گزینه‌ای تألیفی مربوط به درس حقوق ثبت؛
- درجه‌بندی سوالات با استفاده از نشانگرهای بیشترین درجه اهمیت، درجه اهمیت خیلی مهم و مهم؛
- پاسخ تشریحی به تمامی سوالات؛
- پاسخنامه تشریحی سوالات در انتهای کتاب آورده شده است.
 

 

دیدگاه خود را ثبت کنید

    

شناسنامه فایل

شناسه:

91809

فرمت فایل:

pdf

حجم فایل:

47.794 مگابایت

قیمت فایل:

40000 تومان

فروشگاه ناشر:

موبایل سینا « Mobi7 »

تعداد دیدگاه:

0 (0 از 5)

انتشار:

1401/05/15

  

نقد و بررسی فایل

فروشگاه فایل موبایل سینا « Mobi7 »

سینا اختری شیشوان

مشاهده فروشگاه

این محصول با شناسه انحصاری 91809 نزد سامانه فروش فایل فاپول و به شماره مجوز 50/16074 نشر بر خط، نزد وزارت ارشاد به ثبت رسیده است. کپی برداری و بازنشر این اثر به هر نحو، منجر به شکایت رسمی فاپول و پیگرد قانونی خواهد شد.

مشکلی وجود دارد؟ گزارش دهید

بازاریاب فاپول شو!

لینک بازاریابی این فایل که مخصوص نام کاربری شما ایجاد شده است را کپی و در شبکه های اجتماعی یا سایت و وبلاگ خود منتشر کنید و از 10 تا 15 درصد پورسانت بازاریابی فروش این فایل بهره مند شوید.

آزمون

#نمونه سوالات حقوقی

#نمونه سوالات حقوق ثبت

#کتاب حقوق ثبت محسن رفعتی

#ویژه داوطلبان آزمون های حقوقی وکالت وسردفتری

#بهترین نمونه سوالات آزمون سردفتری

۰ ۰ ۰ دیدگاه

بکاپ محصولات فایلی موبایل سینا تبریز

 

فروشگاه فایل فاپول

فاپول

موبایل سینا « Mobi7 »

فروشگاه فایل موبایل سینا « Mobi7 »

سینا اختری شیشوان

3.4

دانلود و خرید کتاب آداب دیکتاتوری

دانلود و خرید کتاب آداب دیکتاتوری18,800 تومان

دانلود زیست شناسی یازدهم عمارلو نشر دریافت سری خط فکری

دانلود زیست شناسی یازدهم عمارلو نشر دریافت سری خط فکری29,700 تومان

دانلود زیست شناسی دوازدهم دکتر عمارلو تک جلدی تست دریافت

دانلود زیست شناسی دوازدهم دکتر عمارلو تک جلدی تست دریافت29,400 تومان

خط فکری زیست شناسی دهم دکتر عمارلو دانلود pdf

خط فکری زیست شناسی دهم دکتر عمارلو دانلود pdf29,300 تومان

دانلود کتاب میکرو قرن جدید شیمی دهم اثر پویا الفتی و امیرحسین کریمی

دانلود کتاب میکرو قرن جدید شیمی دهم اثر پویا الفتی و امیرحسین کریمی19,700 تومان

دانلود کتاب ریاضی دوازدهم تجربی سری 6420 برای جمع بندی - گاج مارکت

دانلود کتاب ریاضی دوازدهم تجربی سری 6420 برای جمع بندی - گاج مارکت7,500 تومان

دانلود تمامی جزوات سایت ملاکریمی بصورت یکجا در فایل زیپ

دانلود تمامی جزوات سایت ملاکریمی بصورت یکجا در فایل زیپ39,000 تومان

کتاب آیین دادرسی کیفری دکتر گلدوست

کتاب آیین دادرسی کیفری دکتر گلدوست23,600 تومان

کتاب کامل مختصر حقوق تجارت دکتر توکلی-404 صفحه

کتاب کامل مختصر حقوق تجارت دکتر توکلی-404 صفحه28,700 تومان

ساخت کسب و کار فوق العاده اثر برایان تریسی

ساخت کسب و کار فوق العاده اثر برایان تریسی8,300 تومان

شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی احمد غفوری با اصلاحات 99

شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی احمد غفوری با اصلاحات 999,900 تومان

مجموعه آزمون های وکالت (منطبق با قانون کاهش حبس تعزیری 1399) | قرائی

مجموعه آزمون های وکالت (منطبق با قانون کاهش حبس تعزیری 1399) | قرائی24,200 تومان

کتاب روش های مطالعه دکتر سیف pdf

کتاب روش های مطالعه دکتر سیف pdf9,800 تومان

دانلود کتاب تست حقوق تجارت | دکتر کمیجانی pdf

دانلود کتاب تست حقوق تجارت | دکتر کمیجانی pdf29,200 تومان

جزوه 1400 تجارت دکتر مجتبی زهره وند

جزوه 1400 تجارت دکتر مجتبی زهره وند22,500 تومان

بانک سوالات آزمون های حقوقی سال 1401

بانک سوالات آزمون های حقوقی سال 14019,800 تومان

PDF قابل سرچ کارآفرینی دانشگاه جامع علمی و کاربردی

PDF قابل سرچ کارآفرینی دانشگاه جامع علمی و کاربردی15,000 تومان

دانلود کتاب پرسش های چهار گزینه ای شیمی پایه دهم انتشارات خیلی سبز اثر نیما سپهری

دانلود کتاب پرسش های چهار گزینه ای شیمی پایه دهم انتشارات خیلی سبز اثر نیما سپهری23,500 تومان

دانلود برنامه اندروید استخراج کریپتو

دانلود برنامه اندروید استخراج کریپتو40,000 تومان

برنامه اندروید کسب اطلاع از ممنوع الخروج بودن و ثبت سرقت موتور و خودرو

برنامه اندروید کسب اطلاع از ممنوع الخروج بودن و ثبت سرقت موتور و خودرو14,400 تومان

فایل ترمیم سریال شیائومی Xiaomi Redmi Note 5A Prime ENG Qcn

فایل ترمیم سریال شیائومی Xiaomi Redmi Note 5A Prime ENG Qcn17,000 تومان

لایسنس نود 32 2022 سه ماهه

لایسنس نود 32 2022 سه ماهه16,000 تومان

دانلود حل المسائل دینامیک هیبلر ویرایش پانزدهم

دانلود حل المسائل دینامیک هیبلر ویرایش پانزدهم9,300 تومان

دانلود کتاب تسلی بخشی‌های فلسفه آلن دوباتن

دانلود کتاب تسلی بخشی‌های فلسفه آلن دوباتن9,400 تومان

دانلود کتاب خانواده درمانی گلدنبرگ ترجمه فارسی

دانلود کتاب خانواده درمانی گلدنبرگ ترجمه فارسی9,800 تومان

دانلود کتاب کار ریاضی هفتم خیلی سبز

دانلود کتاب کار ریاضی هفتم خیلی سبز9,800 تومان

دانلود کتاب آیین دوست‌یابی

دانلود کتاب آیین دوست‌یابی7,600 تومان

دانلود و خرید کتاب عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست

دانلود و خرید کتاب عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست9,200 تومان

دانلود کتاب آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته از پشوتن مشهوری نژاد

دانلود کتاب آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته از پشوتن مشهوری نژاد8,000 تومان

دانلود برنامه insta tools مود شده 2022

دانلود برنامه insta tools مود شده 20226,000 تومان

کتاب استادی در تئوری امواج الیوت اثر گلن نیلی انتشارات آراد کتاب

کتاب استادی در تئوری امواج الیوت اثر گلن نیلی انتشارات آراد کتاب9,500 تومان

دانلود کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید(ترجمه)

دانلود کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید(ترجمه)8,300 تومان

کتاب راهنمای بصری امواج الیوت وین گورمن Pdf

کتاب راهنمای بصری امواج الیوت وین گورمن Pdf7,500 تومان

دانلود برنامه اضافه کردن زبان های مختلف به گوشی های سامسونگ تا اندروید 12

دانلود برنامه اضافه کردن زبان های مختلف به گوشی های سامسونگ تا اندروید 129,800 تومان

دانلود کتاب سه رساله درباره نظریه جنسی #زیگموند_فروید

دانلود کتاب سه رساله درباره نظریه جنسی #زیگموند_فروید9,800 تومان

خرید کتاب پرایس اکشن ال بروکز

خرید کتاب پرایس اکشن ال بروکز15,300 تومان

دانلود کتاب مثل یک مرد فکر کن مثل یک زن رفتار کن

دانلود کتاب مثل یک مرد فکر کن مثل یک زن رفتار کن8,000 تومان

کتاب ایچیموکو و اثبات پارامترهای متفاوت امروزی

کتاب ایچیموکو و اثبات پارامترهای متفاوت امروزی9,600 تومان

استراتژی لیمبو (باینری)

استراتژی لیمبو (باینری)8,600 تومان

جزوه جمع بندی معارف اسلامی و احکام شرعی ویژه آزمون سردفتری

جزوه جمع بندی معارف اسلامی و احکام شرعی ویژه آزمون سردفتری7,200 تومان

بهترین ترجمه کتاب خاطرات یک گیشا

بهترین ترجمه کتاب خاطرات یک گیشا9,000 تومان

دانلود کتاب حسابداری بورس به سبک وارن بافت

دانلود کتاب حسابداری بورس به سبک وارن بافت7,600 تومان

دانلود و خرید کتاب بی‌حد و مرز

دانلود و خرید کتاب بی‌حد و مرز8,300 تومان

کتاب هرگز سازش نکنید اثر کریس واس نشر نوین

کتاب هرگز سازش نکنید اثر کریس واس نشر نوین8,300 تومان

دانلود رایگان کتاب رازهایی از ترید کردن غیر احساسی لری لوین PDF

دانلود رایگان کتاب رازهایی از ترید کردن غیر احساسی لری لوین PDF9,300 تومان

کتاب سوالات تستی چهارگزینه ای حقوق ثبت از محسن رفعتی

کتاب سوالات تستی چهارگزینه ای حقوق ثبت از محسن رفعتی40,000 تومان

دانلود کتاب اثر مرکب | نوشته دارن هاردی , ترجمه فارسی

دانلود کتاب اثر مرکب | نوشته دارن هاردی , ترجمه فارسی5,500 تومان

دانلود کتاب Security+ (سکیوریتی پلاس) سال 2022 آزمون 601

دانلود کتاب Security+ (سکیوریتی پلاس) سال 2022 آزمون 60114,700 تومان

کتاب مقدس رفتار قیمت در معاملات سریع باینری آپشن

کتاب مقدس رفتار قیمت در معاملات سریع باینری آپشن8,000 تومان

دانلود کتاب آموزش زبان MQL برای اکسپرت نویسی و ساخت اندیکاتور

دانلود کتاب آموزش زبان MQL برای اکسپرت نویسی و ساخت اندیکاتور24,300 تومان

دانلود مقاله آموزش mql و اکسپرت نویسی

دانلود مقاله آموزش mql و اکسپرت نویسی24,300 تومان

دانلود کتاب آموزش زبان MQL برای اکسپرت نویسی و ساخت اندیکاتور

دانلود کتاب آموزش زبان MQL برای اکسپرت نویسی و ساخت اندیکاتور24,300 تومان

دانلود کتاب معامله گری بر اساس کندل استیک ، ترجمه فارسی و نسخه PDF

دانلود کتاب معامله گری بر اساس کندل استیک ، ترجمه فارسی و نسخه PDF8,600 تومان

کتاب مفاهیم اساسی و استراتژی های سبک آلفونسو مورنو حرفه ای

کتاب مفاهیم اساسی و استراتژی های سبک آلفونسو مورنو حرفه ای9,900 تومان

دانلود رایگان کتاب هشت راز در مورد پرایس اکشن که هر تریدری باید بداند

دانلود رایگان کتاب هشت راز در مورد پرایس اکشن که هر تریدری باید بداند6,800 تومان

دانلود فایل حل مشکل تصویر سیاه A115F گلکسی A11 بعد از فلش یا ارتقا اندروید

دانلود فایل حل مشکل تصویر سیاه A115F گلکسی A11 بعد از فلش یا ارتقا اندروید18,200 تومان

دانلود کتاب صوتی بزرگ ترین راز ثروت در طول تاریخ نوشته جو ویتالی

دانلود کتاب صوتی بزرگ ترین راز ثروت در طول تاریخ نوشته جو ویتالی9,500 تومان

دانلود کتاب صوتی بزرگ ترین راز ثروت در طول تاریخ نوشته جو ویتالی

دانلود کتاب صوتی بزرگ ترین راز ثروت در طول تاریخ نوشته جو ویتالی9,500 تومان

دانلود کتاب صوتی بزرگ ترین راز ثروت در طول تاریخ نوشته جو ویتالی

دانلود کتاب صوتی بزرگ ترین راز ثروت در طول تاریخ نوشته جو ویتالی9,500 تومان

دانلود کتاب صوتی بزرگ ترین راز ثروت در طول تاریخ نوشته جو ویتالی

دانلود کتاب صوتی بزرگ ترین راز ثروت در طول تاریخ نوشته جو ویتالی9,500 تومان

دانلود نامبر فایندر شناسایی شماره مزاحم برای اندروید (مزاحم یاب واقعی)

دانلود نامبر فایندر شناسایی شماره مزاحم برای اندروید (مزاحم یاب واقعی)8,200 تومان

دانلود کتاب گنج نامه مازندران نسخه خطی با کروکی

دانلود کتاب گنج نامه مازندران نسخه خطی با کروکی12,000 تومان

جزوه جمع بندی فیزیک کنکور 1401

جزوه جمع بندی فیزیک کنکور 14018,850 تومان

دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون25,000 تومان

پک کامل از انواع سوالات گزینش و مصاحبه برای آزمون های استخدامی-دانلود پک کامل از انواع سوالات گزینش و مصاحبه برای آزمون های استخدامی فرمت: pdf

پک کامل از انواع سوالات گزینش و مصاحبه برای آزمون های استخدامی-دانلود پک کامل از انواع سوالات گزینش و مصاحبه برای آزمون های استخدامی فرمت: pdf19,600 تومان

دانلود کتاب جامع استخدامی آموزش و پرورش PDF

دانلود کتاب جامع استخدامی آموزش و پرورش PDF9,700 تومان

دانلود نسخه جدید کافه اینستاگرام مود شده 1401

دانلود نسخه جدید کافه اینستاگرام مود شده 14019,200 تومان

دوره پرایس اکشن محرابی با تخفیف ویژه

دوره پرایس اکشن محرابی با تخفیف ویژه95,000 تومان

دانلود پکیج افزایش فالوور و لایک اینستاگرام روزی 2K (تضمینی)

دانلود پکیج افزایش فالوور و لایک اینستاگرام روزی 2K (تضمینی)185,000 تومان

دانلود کتاب آموزش کالی لینوکس (Kali Linux) برای تست نفوذ2022

دانلود کتاب آموزش کالی لینوکس (Kali Linux) برای تست نفوذ202236,000 تومان

دانلود کتاب معامله گر پرایس اکشن اثر لنس بگز ترجمه فارسی PDF

دانلود کتاب معامله گر پرایس اکشن اثر لنس بگز ترجمه فارسی PDF15,000 تومان

دانلود کاملترین و بهترین مجموعه ویژه قبولی در آزمون های استخدامی سال 1401

دانلود کاملترین و بهترین مجموعه ویژه قبولی در آزمون های استخدامی سال 14019,500 تومان

دانلود تدریس تفصیلی آیین دادرسی مدنی علی‌اکبر غلامی ۸۰ ساعت تدریس صوتی ۲۵۳ صفحه جزوه

دانلود تدریس تفصیلی آیین دادرسی مدنی علی‌اکبر غلامی ۸۰ ساعت تدریس صوتی ۲۵۳ صفحه جزوه4,000,000 تومان

دانلود کتاب 500 پرسش چهارگزینه ای برگزیده حقوق ثبت (کتاب تست حقوق ثبت) با پاسخ های کاملا تشریحی

دانلود کتاب 500 پرسش چهارگزینه ای برگزیده حقوق ثبت (کتاب تست حقوق ثبت) با پاسخ های کاملا تشریحی29,300 تومان

دانلود افزونه مداد زرد اورجینال ( پلاگین Yellow Pencil ) - ورژن 2022 - ابزار وردپرس

دانلود افزونه مداد زرد اورجینال ( پلاگین Yellow Pencil ) - ورژن 2022 - ابزار وردپرس49,700 تومان

دانلود pdf کامل کتاب Black Hat Go: Go Programming For Hackers and Pentesters

دانلود pdf کامل کتاب Black Hat Go: Go Programming For Hackers and Pentesters38,500 تومان

دانلود نمونه سوالات تستی درس اندیشه اسلامی 1 (ویژه آزمون های استخدامی)

دانلود نمونه سوالات تستی درس اندیشه اسلامی 1 (ویژه آزمون های استخدامی)18,500 تومان

جدید ترین سرور های شادوساکس مهر 1401(30روزه)

جدید ترین سرور های شادوساکس مهر 1401(30روزه)23,400 تومان

دانلود رایگان فیلم آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته از مکتب خونه

دانلود رایگان فیلم آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته از مکتب خونه40,000 تومان

آشکارساز فلزی: اسکنر

آشکارساز فلزی: اسکنر85,000 تومان

دانلود برنامه اندروید طلایاب Metal detector gold scanner

دانلود برنامه اندروید طلایاب Metal detector gold scanner62,100 تومان

فایل Auto Patch سامسونگ A127F | A12 NACHO باینری 4 اندروید 11

فایل Auto Patch سامسونگ A127F | A12 NACHO باینری 4 اندروید 1124,200 تومان

دانلود فایل اتو پچ SM-A730F حل مشکل پچ سرت بدون باکس رایت با ادین

دانلود فایل اتو پچ SM-A730F حل مشکل پچ سرت بدون باکس رایت با ادین23,800 تومان

دانلود فایل حذف قفل صفحه سامسونگ مدل A520f U16

دانلود فایل حذف قفل صفحه سامسونگ مدل A520f U1614,500 تومان

دانلود کامل ترین و جامع ترین فایل pdf جزوه متون فقه استاد شب خیز

دانلود کامل ترین و جامع ترین فایل pdf جزوه متون فقه استاد شب خیز25,000 تومان

دانلود هشت کتاب برتر رابرت کیوساکی در یکجا

دانلود هشت کتاب برتر رابرت کیوساکی در یکجا33,000 تومان

دانلود کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه اثر جان جی.مورفی ترجمه فارسی

دانلود کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه اثر جان جی.مورفی ترجمه فارسی23,400 تومان

دانلود پکیج هک و کرک اکانت اینستاگرام

دانلود پکیج هک و کرک اکانت اینستاگرام87,500 تومان

دانلود برنامه مخصوص تست سلامت موبایل های دست دوم

دانلود برنامه مخصوص تست سلامت موبایل های دست دوم24,600 تومان

دانلود برنامه کرک شده Tea Tv فیلم و سریال های روز دنیا

دانلود برنامه کرک شده Tea Tv فیلم و سریال های روز دنیا15,500 تومان

دانلود برنامه هک وای فای اندروید تضمینی + فیلم آموزشی فارسی

دانلود برنامه هک وای فای اندروید تضمینی + فیلم آموزشی فارسی9,600 تومان

آموزش هک کردن حساب Gmail با کالی لینوکس

آموزش هک کردن حساب Gmail با کالی لینوکس45,000 تومان

دانلود فیلم آزمون تشریحی گرامر درس سوم زبان انگلیسی پایه دوازهم: تقویتی_کنکوری

دانلود فیلم آزمون تشریحی گرامر درس سوم زبان انگلیسی پایه دوازهم: تقویتی_کنکوری22,400 تومان

دانلود کتاب همه چیز درباره بیت کوین ( کامل) pdf

دانلود کتاب همه چیز درباره بیت کوین ( کامل) pdf25,300 تومان

دانلود کتاب بیشعوری | نوشته خاویر کرمنت | ترجمه محمود فرجامی

دانلود کتاب بیشعوری | نوشته خاویر کرمنت | ترجمه محمود فرجامی19,300 تومان

پایان نامه کارشناسی ارشد : ارائه مدل یکپارچه برای مدیریت فرایند کسب و کار با رویکرد معماری سرویس گرا

پایان نامه کارشناسی ارشد : ارائه مدل یکپارچه برای مدیریت فرایند کسب و کار با رویکرد معماری سرویس گرا19,200 تومان

دانلود کتاب اعتبار امر مختومه شده دکتر کاتوزیان

دانلود کتاب اعتبار امر مختومه شده دکتر کاتوزیان45,000 تومان

نمونه سوال امتحان پایان ترم نظریه زبان ها ماشین ها

نمونه سوال امتحان پایان ترم نظریه زبان ها ماشین ها21,200 تومان

دانلود کتاب واژگان ضروری تافل ( pdf) کامل و اورجینال

دانلود کتاب واژگان ضروری تافل ( pdf) کامل و اورجینال44,200 تومان

پاسخنامه تشریحی آزمون مرکز وکلا قوه قضاییه1400

پاسخنامه تشریحی آزمون مرکز وکلا قوه قضاییه140017,800 تومان

سوالات کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 1399

سوالات کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 139938,500 تومان

دانلود جزوه محاسبات عددی استاد شاکری دانشگاه امیرکبیر

دانلود جزوه محاسبات عددی استاد شاکری دانشگاه امیرکبیر19,200 تومان

خرید و دانلود گزارش کارآموزی کامل شرکت سایپا

خرید و دانلود گزارش کارآموزی کامل شرکت سایپا17,500 تومان

نمونه سوالات استخدامی مربی امور تربیتی مدارس + پاسخنامه

نمونه سوالات استخدامی مربی امور تربیتی مدارس + پاسخنامه44,000 تومان

سوالات استخدامی متصدی امور دفتری قوه قضاییه (منبع مطالعاتی کامل ، ویژه آزمون استخدامی سال ۱۴۰1)

سوالات استخدامی متصدی امور دفتری قوه قضاییه (منبع مطالعاتی کامل ، ویژه آزمون استخدامی سال ۱۴۰1)45,000 تومان

سوالات مصاحبه های حضوری و گزینش استخدامی

سوالات مصاحبه های حضوری و گزینش استخدامی28,500 تومان

دفترچه سوالات تخصصی آزمون فراگیر نهم رشته دبیری علوم اجتماعی 16 اردیبهشت 1401

دفترچه سوالات تخصصی آزمون فراگیر نهم رشته دبیری علوم اجتماعی 16 اردیبهشت 14018,500 تومان

دانلود رایگان نرم افزار SamFirm ورژن 2.1 برای گوشی های سامسونگ

دانلود رایگان نرم افزار SamFirm ورژن 2.1 برای گوشی های سامسونگ75,000 تومان

دانلود فایل روت گوشی A205F تست شده اندروید 9

دانلود فایل روت گوشی A205F تست شده اندروید 922,000 تومان

فایل روت سامسونگ A03 ROOT Samsung Galaxy A03s SM-A037F

فایل روت سامسونگ A03 ROOT Samsung Galaxy A03s SM-A037F22,000 تومان

بای پس ایکلود برای آیفون های 6s تا x بدون جلبریک

بای پس ایکلود برای آیفون های 6s تا x بدون جلبریک18,000 تومان

دانلود جزوه فصل اول مبناهای عددی باینری و تبدیل آنها تهیه دانشگاه بیرجند

دانلود جزوه فصل اول مبناهای عددی باینری و تبدیل آنها تهیه دانشگاه بیرجند32,000 تومان

دانلود برنامه اندروید « بمبر تماس » call Bomber

دانلود برنامه اندروید « بمبر تماس » call Bomber23,500 تومان

آموزش کرک اینستاگرام + برنامه های مورد نیاز

آموزش کرک اینستاگرام + برنامه های مورد نیاز250,000 تومان

ابزار حرفه ای بایپس آیکلود – iREMOVAL PRO Premium

ابزار حرفه ای بایپس آیکلود – iREMOVAL PRO Premium55,000 تومان

دانلود نرم افزار فوق العاده omh mi bl unlock مخصوص انلاک بوتلودر و حذف اکانت شیائومی

دانلود نرم افزار فوق العاده omh mi bl unlock مخصوص انلاک بوتلودر و حذف اکانت شیائومی26,000 تومان

ممبر فیک تلگرام

ممبر فیک تلگرام42,500 تومان

آموزش کرک گیفت کارت + برنامه های لازم

آموزش کرک گیفت کارت + برنامه های لازم45,000 تومان

دانلود برنامه دانگل اینفینیتی infinity CM2 (کرک شده)

دانلود برنامه دانگل اینفینیتی infinity CM2 (کرک شده)42,000 تومان

کرک باکس NCK pro 2تست شده دانلود نرم افزار nck pro 2

کرک باکس NCK pro 2تست شده دانلود نرم افزار nck pro 238,500 تومان

کرک نرم افزار کاربردی سوپر تول برای سرویس دهی گوشی و تبلت های سامسونگ :

کرک نرم افزار کاربردی سوپر تول برای سرویس دهی گوشی و تبلت های سامسونگ :28,000 تومان

دانلود کرک باکس علاالدین GSM Aladdin ورژن 2022+ برای تغییر سریال و فلش

دانلود کرک باکس علاالدین GSM Aladdin ورژن 2022+ برای تغییر سریال و فلش35,000 تومان

دانلود کرک باکس علاالدین GSM Aladdin ورژن 2022+ برای تغییر سریال و فلش

دانلود کرک باکس علاالدین GSM Aladdin ورژن 2022+ برای تغییر سریال و فلش35,000 تومان

دانلود برنامه باکس قدرتمند سکرت تول پرو 1.4

دانلود برنامه باکس قدرتمند سکرت تول پرو 1.465,000 تومان

دانلود برنامه باکس قدرتمند سکرت تول پرو 1.4

دانلود برنامه باکس قدرتمند سکرت تول پرو 1.465,000 تومان

فیلم آموزشی ویژه بازگردانی اکانت دیسیبل شده اینستاگرام

فیلم آموزشی ویژه بازگردانی اکانت دیسیبل شده اینستاگرام28,000 تومان

دانلود آپدیت جدید Z3X Pro ورژن 43.19 (کرک شده)

دانلود آپدیت جدید Z3X Pro ورژن 43.19 (کرک شده)14,000 تومان

نرم افزار قدرتمند unlock tool

نرم افزار قدرتمند unlock tool125,000 تومان

کرک باکس Qtoolpro

کرک باکس Qtoolpro65,000 تومان

کرک باکس Qtoolpro

کرک باکس Qtoolpro65,000 تومان

دانلود برنامه رات کل گوشی +آموزش

دانلود برنامه رات کل گوشی +آموزش45,000 تومان

کرک باکس nck ترمیم سریال mtk حتی بدون روت

کرک باکس nck ترمیم سریال mtk حتی بدون روت12,500 تومان

برنامه وارد کردن پست ها به اکسپلور اینستاگرام

برنامه وارد کردن پست ها به اکسپلور اینستاگرام42,000 تومان

دانلود 43.23 Samsung Tool PRO | نرم افزار تعمیر و باز کردن قفل گوشی‌های سامسونگ |

دانلود 43.23 Samsung Tool PRO | نرم افزار تعمیر و باز کردن قفل گوشی‌های سامسونگ |25,000 تومان

دانلود 43.23 Samsung Tool PRO | نرم افزار تعمیر و باز کردن قفل گوشی‌های سامسونگ |

دانلود 43.23 Samsung Tool PRO | نرم افزار تعمیر و باز کردن قفل گوشی‌های سامسونگ |25,000 تومان

دانلود 43.23 Samsung Tool PRO | نرم افزار تعمیر و باز کردن قفل گوشی‌های سامسونگ |

دانلود 43.23 Samsung Tool PRO | نرم افزار تعمیر و باز کردن قفل گوشی‌های سامسونگ |25,000 تومان

آپدیت پکیج برنامه و آموزش های هک وای فای در اندروید

آپدیت پکیج برنامه و آموزش های هک وای فای در اندروید37,500 تومان

نرم افزار مروکال Morelocale برای فارسی سازی موبایل های سامسونگ

نرم افزار مروکال Morelocale برای فارسی سازی موبایل های سامسونگ6,000 تومان

کرک انلاک تول برای تعمیرکاران موبایل - برنامه unlock tool

کرک انلاک تول برای تعمیرکاران موبایل - برنامه unlock tool69,000 تومان

دانلود کتاب آموزش ویژه تعمیرات موبایل

دانلود کتاب آموزش ویژه تعمیرات موبایل6,500 تومان

fapool

وبلاگ موبایل سینا « Mobi7 »

+ مشاهده همه

دانلود مسنجر قدرتمند مایکروسافت کایزالا Microsoft Kaizala

دانلود مسنجر قدرتمند مایکروسافت کایزالا Microsoft Kaizala

22 آبان 1401

جدیدترین ترفند و روش دریافت تیک آبی توییتر مرداد 1401

جدیدترین ترفند و روش دریافت تیک آبی توییتر مرداد 1401

05 مرداد 1401

دانلود برنامه Secret Tool Pro Crack V14

دانلود برنامه Secret Tool Pro Crack V14

15 خرداد 1401

درباره ما

    

 ناشر فروشگاه:

سینا اختری شیشوان

 تاسیس فروشگاه:

08 دی 1400

 درباره ما:

آنچه باید درباره این فروشگاه بدانید به زودی توسط ناشر، بروزرسانی خواهد شد

 قوانین ما:

قوانین این فروشگاه، مطابق قوانین عمومی فاپول می باشد

ارتباط با ما

 تلفن تماس

0919****1770

 رایانامه

sinaakh*******ail.com

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

۰ ۰ ۰ دیدگاه


شیشوان بوک

دانلود دوره های آموزشی پرایس اکشن
https://www.facebook.com/MobileSina
https://www.instagram.com/Mobile.sina7

آخرین مطلب
پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب
پیوندهای روزانه
پیوندها
بایگانی